تلفن : 88420878| ایمیل : info@rosoobgir.com

پیشگیری ازرسوب وخوردگی درتاسیسات حرارتی وبرودتی - رسوبزدای گیاهی

الف:تاسیسات حرارتی همچون بویلر(دیگ بخار)

وجودرسوب در دیگ های بخار به دلیل کاهش درانتقال حرارت مشکلاتی درکارکرددیگ هابوجودمی آورددر حقیقت وجودرسوب همانند پوشاندن حرارت دهنده ها با یک لایه نازک ازعایق می باشد.وجوداین موادعایق باعث کندشدن انتقال حرارت و درنتیجه کاهش راندمان دیگ های بخار می گرددعلاوه بر آن درجه حرارت گازی که می سوزدبه دلیل اینکه دیگ بخار کمتر قادر است حرارت را جذب نمایدبالا می رود.ساختمان مکانیکی رسوب خلل وفرج موجود در آن وضخامت آن وهمین طورساختمان وروش عملکرد دیگ های بخار تماما عواملی هستندکه درمقدارحرارت از دست رفته موثرمی باشد.

آنالیز زیریک نمونه ترکیب رسوبات بلورین دربویلر(دیگ بخار)که توسط دیفراکسیون (پراکندگی)بااشعه Xتعیین شده است را نشان می دهد.

مواد گیاهی شیمیایی و نقش آن در پیشگیری از رسوب و خوردگی در تاسیسات حرارتی و برودتی  :

درهرحال نشان داده شده است که وجودرسوب می تواندانتقال حرارت را حدود10 الی 12درصدکاهش دهد مثلا رسوبی به ضخامت حدود سه دهم سانتی مترمی تواندراندمان دیگ های بخاررا حدود2تا3درصدکاهش دهد که این مقدارباعث افزایش تا8درصد مصرف سوخت درسال می گردد.تحت این شرایط برای کارخانه ای که 250000لیتردرسال سوخت مصرف می کند2000لیتر سوخت اضافی درسال نیاز داردپس به دلیل حذف رسوب وکنترل رسوب در آب دیگ که توسط مواد گروه SFCصورت می گبرد.می توان ازمیزان سوخت مصرفی کاهش وموجب افزایش راندملن تولیدحرارت وانرژی دربعضی مواقع تا 50درصدشد.

گرچه وجود رسوب باعث اتلاف حرارت می گرددولی مهم ترین اثررسوب ایجاد اشکال درلوله ها ودیگ بخاربه دلیل افزایش بیش از انداره حرارت فلز دیگ بخار می باشد.دراثرگرم شدن زیاد آهن یک تغییرحالت توام با پیدایش این برجستگی های روی لوله منجربه ترکیدن آن ها خواهدگردید.

این پدیده مخصوصا دردیگ های مدرن باانتقال حرارت سریع تردرحضورحتی لایه فوق العاده نازکی ازرسوب قابل توجه است.نتیجه این اشکال صرف هزینه های گزاف جهت تعمیرویا تعویض دیگ بخاراست.پوشش رسوبی انتقال حرارت گازهای کوره رابه آب دیگ های بخارکندمی کند.این مقاومت حرارتی باعث افزایش سریع درجه حرارت فلزدر نقطه ای که باعث ایجاداشکال می گرددخواهدشد بنابراین به منظورجلوگیری ازصدمات جانی ومالی رسوبزدایی وکنترل صددرصدرسوب ضروری است که این امربدون اسنفاده ازموادگروه گیاهی بسیار دشوار است ودریعضی مواقع غیرممکن است.

یکی دیگر ازعمده ترین مسائل ومعضلاتی که درسیستم های حرارتی کاربران را دچار مشکل می نمایدخوردگی ناشی از ناخالصی های موجود در آب وبخارمی باشد.

به طوریکه رابطه بین سختی آب واملاح ناخالصی موجود در آن بسیار پیچیده است.آب طبیعی اگرسخت نباشدبه مفهوم این است که اسیدیته آن بالا است(دارای اسیدمحلول می باشد)چنین آبی خورنده است وموجب خوردگی می شود.آب های سخت دربسیاری ازموارد شدیدا خورنده می شود.عمل ایجادرسوب درآب سخت هم زمان باعث نرم شدن آب وازاد شدن گاز CO2(دی اکسیدکربن)می گردد.

 

شرکت آتیه انرژی تلاش تامین کلیه مواد مصرفی در زمینه پیشگیری از رسوب و خوردگی را در تاسیسات حرارتی و برودتی به عهده دارد

 

*   ماده محافظت کننده در برابر خوردگی رسوبات

*  ماده رسوبزدای گیاهی و انحصاری جهت فلزات نرم و حساس همچون مس ، روی ، آلمینیوم و آهن جهت زدایش رسوبات بخصوص در سیستمهای برودتی مبدلها

* رسوبزدای  گیاهی و انحصاری تنظیم کننده PH

 ماده پیشگیری از جلبک و خزه در تاسیسات تولید برودت

آنتی اسکالانت جهت پیشگیری از رسوبات روی ممبران و مواد شستشوی ممبران در دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس

ماده پیشگیری از رسوب و خوردگی گیاهی در دیگ های بخار و کندانسور چیلر

 

رسوب زدای الکترونیکی

رسوبزدای الکترونیکی - آب شیرین کن صنعتی


تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

یک دستگاه تصفیه آب برای کارخانجات با توجه به نیاز آنها طراحی و تولید میگردد...
 آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

از جمله کاربردهای آب شیرین کن صنعتی تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی...
سوپر جاذب صنعتی

سوپر جاذب کشاورزی

عمل جذب و انتقال آب به ریشه بار ها به وسیله سوپر جاذب انجام می شود...