تلفن : 88420878| ایمیل : info@rosoobgir.com

کاربرد کشاورزی رسوبزدا -(مشاوره رایگان) قیمت پکیج مغناطیسی در کشاورزی

 

کاهش تاثیرات منفی شوری آب در کشاورزی با استفاده از آبیاری مغناطیسی

استفاده از تکنولوژی آب مغناطیسی در کشاورزی به دو دلیل است که مختصری به آن اشاره خواهیم نمود

الف:كاربردرسوبزداي الكترونيكي درسيستم هاي آبياري تحت فشارجهت جلوگيري ازايجاد رسوب درنازلها وقطره چكانها

- ب:استفاده ازپكيج مغناطيسي جهت رفع قطعي مشكل شوري آب دركشاورزي

-----    توضیحات مربوط به بندالف: ----

-  كشاورزان وباغداران دراكثرمناطق كم آب كشوربمنظوراستفاده بهينه ازآب̨ ازسيستم آبياري تحت فشاراستفاده مي كنندازطرفي سختي بالاي آّب آبياري ومحتواي بالاي بي كربنات كلسيم ومنيزيم موجب تشكيل رسوب وايجادگرفتگي درلوله هاوخصوصادرنازلهاوقطره چكانهامي شودكه مسيرعبورآب ازآنهارامسدود مي كندوهمچنين برگهاي گياهاني كه باپاشش آّب آبياري مي شودپوشيده ازرسوب شده وكندي تنفس وكاهش رشدگياه راباعث مي شود.

ازطرف ديگرنمكهاي موجود درخاك وآب دراثرپديده مويينگي درسطح خاك جمع شده ومصضل شوره زايي وسفت شدن خاك راموجب مي شود.تجمع نمك علاوه برسطح خاك دراطراف ريشه هانيزتشكيل مي شودكه موجب كاهش رشدگياه وپيري زودرس آن مي گردد.

 

اينگونه ناكارآمدي سيستم هاي آبياري تحت فشاردرنقاطي كه آب سخت دارنداثرات بسيارمنفي درجذب كشاورزان به سمت سيستم هاي آبياري تحت فشارداشته است.  بمنظورحل معضل تشكيل رسوب درلوله هاوقطره چكانهاي سيستم آبياري تحت فشارروشهاي گوناگون توسط مراكزتحقيقات كشورهاي صنعتي جهان مورد مطالعه وتحقيق دامنه دارقرار گرفت كه موثرترين وكم هزينه ترين روشهاروش رسوبزداي الكترومغناطيسي مي باشد. -----

اصول كار دستگاه رسوبزداي الكترومغناطيسي :

رسوبزداي الكترونيكي بابرخورداري ازتكنولوژي ميكروپروسسور سيگنالهاي دائمادرحال تغيير ايجاد مي كند.اين دستگاه تعدادي آنتن داردكه به صورت سيم پيچ به دورلوله آب پيچانده مي شودوامواج الكترومغناطيس ايجاد شده راتوسط آنتن هابه سيال داخل لوله انتقال مي دهند. امواج مذكور متغيير بازمان بوده كه يك ميدان الكتريكي القايي درآب داخل لوله بوجود مي آورد.تحت تاثيراين ميدان نمكهاي محلول كه به صورت يون درآب هستندبه شكل تجمع ذرات مولكولي معلق وبه اندازه ميكروني درمي آيند.اين تجمع ذرات هسته تشكيل دهنده بلورخنثي كربنات كلسيم به شكل رسوب معلق درآب مي شودكه به صورت رسوب نرم ته نشين شده(كه قابل جداشدن ازآب توسط صافي مي باشد) وياهمراه جريان آب دفع مي گردد. درنتيجه ديگركربنات كلسيم روي جدارداخلي لوله وتجهيزات رسوب سخت تشكيل نمي دهد.باكاهش املاح محلول درآب (كنده شدن يونهاي چسبيده به مولكول آب) حلاليت آب افزايش مي يابدچون مولكولهايي كه درگيرفرايندحلاليت يونهاي فوق الذكربوده اندآزادمي شودند.اين افزايش حلاليت موجب كاهش كشش سطحي وافزايش خاصيت خيس كنندگي وياترشوندگي خاك وافزايش ظرفيت نگهداري آب درخاك مي شودوبدين ترتيب زمان آبياري رامي توان كاهش دادوعلاوه بررفع معضل تشكيل رسوب درقطره چكانهاازميزان مصرف آّب نيزكاسته خواهدشد.

بابالاتررفتن حلاليت آب جذب كودهاونمكهاي خاك توسط گياه افزايش يافته كه موجب ارتقاء كيفيت ورشدبيشترمحصول خواهدشد. ---

- رسوبزداي الكترونيكي ازهيچ گونه موادشيميايي استفاده نمي كندونتيجتا اثرسئيي براي موجودات زنده ومحيط زيست نخواهدداشت.اين دستگاه درمدلهاي متفاوت براي نصب روي لوله هاي فلزي وپليمري تاقطرهاي 20 اينچ توليد مي شودومصرف برق آن ناچيز مي باشد.

محل مناسب نصب رسوبزداي الكترونيكي: سيم آنتن هارابايدروي لوله آبسردخروجي ازپمپ تقويت فشارويالوله خروجي ازمخزن مرتفع ذخيره آب نصب نمود.نظربه اينكهامواج الكترومغناطيس ازسيم پيچ آنتن هامتصاعدمي شود.لذامحل سيم پيچ آنتنها بايدبيش ازيك مترازالكتروموتور پمپ ها وياهرميدان مغناطيسي ديگرفاصله داشته باشدتاتداخلي درامواج حاصله بوجود نيايد.لوله اي كه آنتن هابدورآن پيچانده مي شودمي تواندافقي مايل ياعمودي وخلاصه به هرزاويه اي باشدوتوجه شودقبل ازاينكه لوله به سايرقسمتهامنشعب گرددآنتن هاروي آن نصب گردد.   -

استفاده ازپكيج مغناطيسي جهت کاهش شوري آب دركشاورزي REDUCE EC

باتوجه به روندپايين رفتن سطح آبهاي زيرزميني ودرنتيجه شورترشدن آبهاي كشاورزي ازيكسووافزايش جمعيت ونياز روزافزون به موادغذايي ازسوي ديگرلازم است جهت غلبه برمشكل فوق به راه حلي اساسي انديشيد.شوري آب ازيكسوكاهش جذب آب توسط گياه گشته وازسوي ديگرسبب رشدن خلل وفرج (منافذ) خاك مي گرددكه درنتيجه جذب موادغذايي موردنيازگياه توسط ريشه بااختلال مواجه مي گردد. ---

يكي ازراهكارهاي پيش رودرمبحث كشاورزي استفاده ازدستگاههاي آب شيرين كن مي باشد.كه باتوجه به دوبحث هزينه اوليه خيلي زيادونيز معضل زيست زيست محيطي 40 درصد پس آب حاصل ازشيرين كردن آب شور̨ غيرازواحدهاي كوچك كشاورزي همچون گلخانه هادرديگرمواردكارايي چنداني براي آن متصورنيست. امايكي ازجديدترين روشهاي مقابله بامصغل شوري آب كه درحال حاضردركشورهاي پيشرفته همچون كانادا روسيه وآمريكا و.... درحال استفاده مي باشداستفاده ازتكنيك آب مغناطيسي مي باشدكه بوسيله آن اي سي آب شور حدود 50د رصد ازلحاظ كيفي كاهش مي يابد. دراين روش آب شور مورداستفاده دركشاورزي ازميدان پكيج مغناطيسي طراحي شده براساس آزمايش آب موجود گذشته واين ميدان سبب افزايش حلاليت آب وكاهش سطحي آن گشته ومزاياي زيرازاين اتفاق حاصل مي شود. افزايش نفوذپذيري آب درخاك كاهش مصرف سموم وكودهاي شيميايي زودرس شدن محصولات كاهش مصرف آب افزايش رشدگياه وريشه هادرخاك جذب بهترموادغذايي توسط گياه كاهش تجمع نمك درسطح خاك آبشويي وشستشويي موثرنمك ازمنطقه توسع ريشه رفع زردي وعلائم كمبودبرگ درختان   لازم به ذكرآنكه بهتراست جهت رفع قطعي مشكل شوري آّب وخاك بانظرمتخصصين شركت ومشاوره هاي آنهاعمليات خاكورزي همزمان بانصب پكيج صورت پذيرد.

مامفتخريم بادعوت ازشماعزيزان براي بازديد ازپروژه هاي اجراشده(بر روي محصولات زراعي وباغي مختلف همچون جو-گندم-ذرت-پنبه-يونجه وپسته درنقاط مختلف كشور) باب همكاري جديدي راجهت توفيق روزافزون شماعزيزان دركشاورزي نوين وغلبه برمعضل روزافزون شوري آب وخاك گشايد. تاثيرات مثبت آب مغناطيسي برروي آب كشاورزي اين روش با برخورداري از مزايايي چون حذف آثار نامطلوب سختي و رسوب ، جلوگيري از تشكيل رسوب، حذف رسوب هاي پيشين ، نصب ونگهداري آسان به يكي از كاربردي ترين راههاي مقابله با سختي ورسوب وشوري بالاي آب دركشاورزي تبديل شده است. در اين فن آوري از امواج الكترومغناطيسي با پهناي باند وانرژي مناسب مي توان شرايطي را ايجاد كرد كه فرايند تشكيل بلورهاي رسوب در داخل آب رخ داده واز چسبيدن آنها به ديواره ها جلوگيري شود. در اين حالت اصطلاحاً در آب پديده دانه برفي رخ داده وبلورهاي رسوب در آب تشكيل مي شود. با گذشت زمان به حجم هسته هاي اوليه افزوده شده وبلورهاي نرم خنثي ومعلق در آب كه خاصيت چسبندگي خود را از دست داده اند ظاهر مي شوند.

همزمان موجباب تغييردر آرايش بلورين كربنا تهاي كلسيم فراهم شده و املاح کلسیتی كه خاصيت چسبندگي فراوان دارند به آرگونيت كه قدرت چسبندگي ندارند تبديل مي شوند.  از طرفي ميدان مغناطيسي القاء شده در آب نيروي شديدي به پيوند هيدروژني وارد ساخته وبا غلبه برنيروي واندروالس تعداد مولكولهاي آزاد آب بشدت افزايش مي يابد كه بالا رفتن حلاليت آب را به دنبال دارد. ضرورت كاربرد آب مغناطيسي واستفاده ازپکیج مغناطیسی : ---

  1-در مصرف آب آبياري تا 30 درصد صرفه جويي نماييد.

2- محصولات كشاورزي خود را 10 تا 20 روز زودرس نماييد.

3- در مصرف كود تا 50 درصد صرفه جويي نماييد.

4- آفات كشاورزي را كنترل نموده ومقاومت گياه را دربرابر بيماريها بيشتر نمائيد.

5- خاك كشاورزي خود رااصلاح نمائيد.

6- با عبور آبهاي لب شور وEC بالا ازميدان مغناطيسي مي توانيد ازاين نوع آب براي آبياري استفاده نماييد.

7- كميت وكيفيت محصولات خود را افزايش دهيد.

1- در مصرف آب آبياري تا 30 درصد صرفه جويي نمایید:

الف : آب مغناطيسي شده سريعتر در خاك فرو مي رود ودر نتيجه كمترتبخيرمي شود. ب: آّب مغناطيسيي به ازاء هرواحد آب آبياري مصرفي عمق بيشتري از خاك زراعي را خيس مي نمايد. زيرا درنتيجه تصفيه فيزيكي ، كشش سطحي آب کم شده وخاصيت خيس كنندگي آن به شدت افزايش يافته است. به اين ترتيب مي توان دورۀ آبياري وعمق نفوذ آنرا افزايش داد ودر مصرف آب صرفه جويي نمود. پ: با مغناطيسي شدن آب در حين آبياري ، اصطلاحاً آب يونيزه شده وبه ذرات ميكروني رس چسبيده ومانع از فرار آب به اعماق خاك خصوصاً در خاكهاي سبك ومتوسط مي گردد.ودر نتيجه ظرفيت نگهداري آب در خاك افزايش مي يابد

2-محصولات كشاورزي خود را 10 تا 20 روز زودرس نمائيد:

آب چاه و منابع آب زير زميني كه حاوي بيكربناتها ( سختي موقت ) مي باشد هنگام آبياري به علت تغيير در فشار ، دما وPH برروي لوله ها ، خلل وفرج خاك وريشه گياه رسوب نموده وموجب سفت شدن خاك ،كاهش عملكرد گياه وديررس شدن محصول آن مي گردد.در اثر اعمال میدان الكترومغناطيسي با پهناي باند وانرژي مناسب حلاليت آب آبياري بالاتر رفته وكشش سطحي آب تا 10 درصد كمتر مي گردد ، به طوريكه به گياه اجازه مي دهد تا رطوبت ومواد غذايي را بهتر وسريعتراز خاك جذب نمايد. با تسريع فرايند جذب، چرخه رسيدن موادمعدني به گياه نيز تسريع مي شود ومحصولات زودرس مي شوند.

3-در مصرف كود تا 50 درصد صرفه جويي نمایید:

با اعمال ميدان الكترومغناطيسي ثابت ومتغير به آب بر حلاليت آب افزوده شده وآب آبياري با حل نمودن فسفاتهاي نامحلول موجود در خاك ،پتاسهاي تثبيت نشده ،سيليكاتها ،ذرات كلوئيدي وانواع ريز مغذيها موجب فعال شدن نمك هاي خاك وافزايش جذب آنها توسط گياه وافزايش محصول خواهد شد.در نتيجه از نياز مصرفي كودها كم شده وبه همين دليل از شوري ثانويه خاكها كاسته مي شود ونياز به آبشويي به مرور زمان كمتر مي گردد.

 

4-آفات كشاورزي راكنترل نموده ومقاومت گياه را دربرابر بيماريها بيشتر نمائيد: آفات گياهي نظير ويروسها ، باكتريها وقارچها در حدميكرون وداراي بارمنفي مي باشند. اين ريز جانداران جهت ادامه بقاء به كا تيونها نظير K+،Fe+² ، Ca+² ،Mg+² ، ²+Zn وابسته بوده وبه علت بار مخالف ، به كاتيونها جذب شده ورشد ونمومي نمايند.با اصلاح آب آبياري وبا عبورآب از ميدان مغناطيسي قسمت عمده كاتيونها خنثي شده كه موجب كاهش فعاليت آفات گياهي مضر مي گردد، در نتيجه باعث كاهش چشمگير بيماريهاي گياهي مي شود .در ضمن با جذب بيشتر آب و مواد غذايي مقاومت گياه نسبت به آفات و انواع بيماريها بيشتر شده و نياز به سمپاشي جهت كنترل آفات به نحو محسوسي كمتر مي گردد. به عبارت ديگر تعداد سمپاشي و ميزان سم مصرفي در هر وعده را مي توان كاهش داد و در هزينه توليد صرفه جويي نمود.

5-خاك كشاورزي خود را اصلاح نمائيد: كاهش كمي و كيفي منابع آبي ، بطور طبيعي منجر به كاهش كيفيت خاك هاي زراعي شده به طوريكه بر دامنه وسعت آن هر روز افزوده مي شود . در نتيجه ضروري است با اصلاح آب آبياري و تغييرات صورت گرفته در مشخصات فيزيكي و شيميايي آن و با خنثي شدن بيكربناتها ، خاك نرم شده و از تشكيل كلوخه پيشگيري نموده و خاك نيز بهتر تهويه گردد.در ضمن آب مغناطيسي اين توانايي را دارد تا نمك هاي موجود در خاك را در خود حل نمايد. تجربيات عملي بدست آمده در شمال درياي مازندران ثابت مي نمايد كه راندمان شستشوی نمك با استفاده از آب مغناطيسي تقريباً دو برابر بيشتر از آب معمولي است .

6- با عبور آبهاي لب شور و آبهاي با EC بالا از ميدان الكترومغناطيسي ، مي توانيد از اين نوع آب براي آبياري استفاده نمایید:‌ آبهاي لب شور و آبهاي با EC بالا به دو دليل براي آبياري گياهان مناسب نمي باشند : اولاً: موجب رسوب نمك در ريشه گياه شده و باعث كاهش چرخش تغذيه سلولي (cellular circulation ) گياه مي گردد.ثانياً :‌موجب رسوب نمك ها در خاك شده که افزایش سفتی خاک وکاهش نفوذپذیری آب در خاک را در پی دارد. اگر آب لب شور در معرض ميدان مغناطيسي با پهناي باند و انرژي مناسب قرار گيرد، تشكيل لايه هاي سفت و سخت و گرفتگي خلل و فرج خاك را شاهد نخواهیم بود. اين مورد حتي طي آبياري مزارع كشاورزي در حوزه شمالي درياي مازندران كه مواد معدني موجود در آب به ppm 14000 نيز مي رسد انجام گرفته است و ثابت مي كند نه تنها اين روش مي تواند مورد استفاده قرارگيرد بلكه براي برخي از محصولات نيز الزامي مي باشد . برا ي مثال ، در يك مزرعه ذرت كه با آب لب شور (EC بالا ) عبور داده شده از ميدان مغناطيسي آبياري شده بود نسبت به آبياري همين محصول با آب معمولي (EC پائين ) كه از ميدان مغناطيسي عبور داده نشده بود ميزان برداشت محصول حدود 45 در صد رشد را نشان داده است.

7 - كميت و كيفيت محصول خود را افزايش دهيد :

با تصفيه آب آبياري فرايند فتوسنتز تقويت شده و علائم كمبود مواد غذايي (زردي و رنگ پريدگي ، پژمردگي و ...)مرتفع مي گردد ، برگها سبزتر شده و گياهان قوي تر و شاداب تري را با جذب بهتر ريز مغذيها ، كلسيم و منيزيم خواهيم داشت . در صد مواد جامد در دانه و ميوه نیزافزايش يافته ، سرعت جوانه زني و در صد سبز شدن و شكوفه دهي در درختان افزايش يافته و به علت محو لكه هاي كلسيمي د رآبياري باراني و باقي نماندن قطرات درشت بر روي برگها ، برگ سوزي متوقف مي شود. زمان ماندگاري محصولات نظير گوجه فرنگي ، سيب زميني و گلهاي زينتي بسيار بيشتر مي شود . رسيدن محصول همزمان شده و در صد ميوه هاي ريز و خراب بشدت كاهش مي يابد . محصولات يك دست تر و درشت تر مي شوند و ميزان كميت محصول بنا به نوع آن بين 15 الي 100 در صد افزايش مي يابد . كيفيت محصولاتي نظير كتان ، كنف و تنباكو به نحو محسوس افزايش یافته و مزه و طعم محصولات بهبود مي يابد. نتيجه :به کمک آبياري مغناطيسي ، به جهت مصرف كمتر كود ، بذر، سم وآب ، هزينه هاي توليد كاهش يافته وبا زودرس شدن محصول وقيمت فروش بالاتر،درآمد بيشتري عايد خواهد شد. در مناطق غيرسردسير امكان سه باركشت در سال نیز فراهم آمده و به اين ترتيب توليد اقتصادي وامكان استفاده بهينه از منابع محدود حاصل مي آيد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت کاتالوگ باتلفن های شرکت آتیه انرژی تلاش ،تماس بگیرید

تلفکس: 02188420878      لینک تلگرام ارتباط با ما : @Zeinodin_javad

 

کلمات کلیدی: | کاهش شوری آب | پکیج مغناطیسی | آب مغناطیسی |

رسوب زدای الکترونیکی

رسوبزدای الکترونیکی - آب شیرین کن صنعتی


تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

یک دستگاه تصفیه آب برای کارخانجات با توجه به نیاز آنها طراحی و تولید میگردد...
 آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

از جمله کاربردهای آب شیرین کن صنعتی تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی...
سوپر جاذب صنعتی

سوپر جاذب کشاورزی

عمل جذب و انتقال آب به ریشه بار ها به وسیله سوپر جاذب انجام می شود...